Leestijd: 63 min
Ontdek meer

 

Privacybeleid

 

DE BESCHERMING VAN UW GEGEVENS IS BELANGRIJK VOOR ONS!

Voor EUCERIN is niet alleen de zorg en bescherming van uw huid belangrijk. We hechten ook veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom respecteren we uw privacy en willen we dat u ons evenzeer kunt vertrouwen op het gebied van gegevensbescherming als op het gebied van huidverzorging. Wij informeren u altijd op transparante wijze over waar we uw gegevens voor nodig hebben en of en hoe lang we deze bewaren. Daardoor kunt u zelf bepalen voor welke doeleinden we uw gegevens mogen gebruiken. Om de best mogelijke beveiliging te garanderen, wordt de informatie altijd in gecodeerde vorm aan ons doorgegeven. Als u niet langer wenst dat wij uw gegevens gebruiken, laat het ons dan (informeel) weten, bijvoorbeeld per e-mail.

Inhoudsopgave

1. Algemene informatie
1.1. Verwerking van persoonsgegevens
1.2. Verwerkingsverantwoordelijke
1.3. Rechten van de door gegevensverwerking betrokkene
1.4. Ontvangers (algemene informatie)

2. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het bezoek aan onze website
2.1. Datahosting
2.2. Inlogmogelijkheden
2.2.1 Gecentraliseerd inlogprofiel
2.3. Beoordelingen en evaluaties
2.4. Cookies/toepassingen
2.4.1. Consentmanager CMP - Toestemmingsmanagementplatform met betrekking tot cookies (hierna "Consentmanager")
2.4.2. Beiersdorf Simplicity
2.4.3. Google Analytics
2.4.4. A/B Testen
2.4.5. Google Ads
2.4.6. Google Analytics Advertentiefuncties
2.4.7. Google Campaign Manager
2.4.8. Adform
2.4.9. (Website) Aangepaste doelgroepen of Facebook ("Facebook-pixel")
2.4.10. Commerce Connector
2.4.11. Pinterest Pixel
2.4.12. Floodlight activiteiten (DV360)
2.4.13. Sociale plug-ins
2.4.14. YouTube video's
2.4.15. Google Tag Manager
2.4.16. Google Maps
2.4.17. Loyjoy chat
2.4.18. Friendly Captchas
2.4.19. Tiktok Pixel
2.4.20. S4M
2.4.21. Teads

3. Andere diensten (on- en offline)
3.1. Contact/communicatie/samenwerking
3.2. Nieuwsbrief
3.3. Campagnes (bijv. Sweepstakes, Enquêtes, Producttesten)
3.4. MyEucerin
3.5. Enquetes

4. Bezwaar, weigering of intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

 

1. Algemene informatie

Het doel van dit privacybeleid is om u informatie te verstrekken over de verwerking van persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van onze website en de daarmee verband houdende diensten. Dit privacybeleid is van toepassing op alle websites of diensten die naar dit privacybeleid verwijzen.

 

1.1. Verwerking van persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens in de zin van art. 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU wordt verstaan: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bv. diens naam, adres, e-mailadres, IP adres, etc.

 

1.2. Verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van art. 4 lid 7 AVG is: SA Beiersdorf NV, 13B Boulevard Industriel, 6e verdieping 1070 Brussel, België.

Contactgegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming via e-mail : Eucerin.Belgium@Beiersdorf.com; of via het online contact formulier

Sommige gegevensverwerkingsactiviteiten kunnen worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van andere verwerkingsverantwoordelijken. Indien dit het geval is, wordt dit aangegeven in de respectieve beschrijving van deze activiteiten hieronder.

1.3. Rechten van de betrokkene

Als betrokkene op wie de gegevensverwerkingen betrekking hebben, hebt u op grond van art. 15 en volgende van de AVG de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • recht op inzage;
 • recht op rectificatie en wissing van persoonsgegevens;
 • recht op de beperking van de gegevensverwerkingen;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens; en
 • recht om bezwaar te maken.

Daarnaast hebt u het recht om een bezwaar in te dienen bij een toezichthouder met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer wij aan uw hierboven vermelde recht werken, kunnen wij u om een bewijs van uw identiteit vragen. Voor meer informatie over hoe wij uw gegevens verwerken, zie 3.1.

1.4. Ontvangers (algemene informatie)

Naast de ontvangers die worden genoemd in de paragraaf ontvangers van elk onderdeel hieronder, geven wij de verzamelde gegevens door aan de relevante interne afdelingen voor verwerking en aan andere gelieerde bedrijven binnen de Beiersdorf Groep of aan externe dienstverleners, gecontracteerde onderaannemers in overeenstemming met de vereiste doeleinden. Wij geven ook gegevens door aan de volgende ontvangers:

- Platform/hosting providers uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte) zullen toegang hebben tot persoonsgegevens. Als passende waarborg zijn contractuele standaardclausules overeenkomstig artikel 46 AVG gesloten. Voor derde landen/ondernemingen ten aanzien waarvan een adequaatheidsbesluit is genomen, is het adequaatheidsbesluit eveneens van toepassing. Voor meer informatie (zoals een kopie van de garanties) kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld onder 1.2.

- Analytische dienstverleners uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte) zullen toegang hebben tot persoonsgegevens. Als passende waarborg zijn contractuele standaardclausules overeenkomstig artikel 46 AVG gesloten. Voor derde landen/ondernemingen ten aanzien waarvan een adequaatheidsbesluit is genomen, geldt dit eveneens. Voor meer informatie (zoals een kopie van de garanties) kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld onder 1.2

- IT-ondersteunende dienstverleners uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte) zullen toegang hebben tot persoonsgegevens. Als passende waarborg zijn contractuele standaardclausules overeenkomstig artikel 46 AVG gesloten. Voor derde landen/ondernemingen ten aanzien waarvan een adequaatheidsbesluit is genomen, is het adequaatheidsbesluit eveneens van toepassing. Voor meer informatie (zoals een kopie van de garanties) kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld onder 1.2.

- Autoriteiten: In het geval van een wettelijke verplichting behouden wij ons het recht voor om informatie over u vrij te geven indien wij verplicht zijn om deze te overhandigen aan de bevoegde autoriteiten of wetshandhavingsinstanties in overeenstemming met: Art. 6 lid 1 sub c AVG (wettelijke verplichting).

Nadere informatie is te vinden in de rubriek “Ontvangers” van elk onderdeel.

2. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het bezoek aan onze website

Wanneer u onze website bezoekt en gebruikt, verzamelen wij reeds persoonsgegevens. In dit onderdeel vindt u meer informatie over websiteprocessen en -hulpmiddelen, waaronder die van externe partners. Meer informatie over processen die ook in een offline-context kunnen voorkomen, vindt u in sectie 3.

2.1. Datahosting

Doel/Informatie:
Wanneer u onze website slechts voor informatiedoeleinden bezoekt en gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons niet anderszins van informatie voorziet, verzamelen we alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt, want deze zijn voor ons technisch noodzakelijk om onze website aan u te tonen en om de stabiliteit en beveiliging daarvan te garanderen.

Gebruikte cookies: Type A. Voor meer informatie, zie de sectie "Cookies/toepassingen"

Ontvangers:
- Platform/hosting providers uit een derde land (land buiten de Europese Economische Ruimte) zullen toegang hebben tot persoonsgegevens. Als passende waarborg zijn contractuele standaardclausules overeenkomstig artikel 46 AVG gesloten. Voor derde landen/ondernemingen ten aanzien waarvan een adequaatheidsbesluit is genomen, is het adequaatheidsbesluit eveneens van toepassing. Voor meer informatie (zoals een kopie van de garanties) kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld onder 1.2

 - IT-ondersteunende dienstverleners uit een derde land (landen buiten de Europese Economische Ruimte) zullen toegang hebben tot persoonsgegevens. Als passende waarborg zijn contractuele standaardclausules overeenkomstig artikel 46 AVG gesloten. Voor derde landen/ondernemingen ten aanzien waarvan een adequaatheidsbesluit is genomen, is het adequaatheidsbesluit eveneens van toepassing. Voor meer informatie (zoals een kopie van de garanties) kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld onder 1.2.

Andere ontvangers zijn te vinden in sectie 1.4 over algemene ontvangers.

Wissing:
De logbestanden worden na 7 dagen gewist.

Wettelijke grondslag:
art. 6 lid 1 sub f AVG (gerechtvaardigde belangen). 

 

2.2 Inlogmogelijkheden

Deze website kan verschillende inlogmogelijkheden bieden, zoals hieronder beschreven.

2.2.1 Gecentraliseerd inlogprofiel

Doel/Informatie:  
Deze website kan u een gecentraliseerd inlogprofiel verschaffen, indien deze functie op deze website is geactiveerd en indien dit tijdens het registratieproces afzonderlijk is overeengekomen: Bij uw registratie biedt Beiersdorf AG u de mogelijkheid om een account met een wachtwoord aan te maken (inlogprofiel). Dit inlogprofiel zal worden aangemaakt in de gecentraliseerde inlogprofielendatabank van het merk en zal verifiëren of u de geldige eigenaar bent van de account en/of het e-mailadres. Deze inlogdatabank is gewoonlijk alleen verbonden met de dienst waarvoor u zich aanmeldt en behandelt alleen het verificatiegedeelte van uw inlogprofiel. Het inlogprofiel zal daarom worden doorgestuurd naar het lokale Beiersdorf bedrijf waarvoor u de dienst aanvraagt.  

Indien u daarnaast andere diensten aanvraagt van een ander Beiersdorf bedrijf (bijvoorbeeld door een inlogprofiel te registreren voor de site van een ander land), kan uw inlogprofiel, inclusief uw wachtwoord, hergebruikt worden voor de aangevraagde dienst binnen dat merk.

Gebruikte cookies: Type A. Voor meer informatie, zie de sectie "Cookies/toepassingen"

Verwerkingsverantwoordelijke:  
De verantwoordelijke voor het gecentraliseerde profiel is Beiersdorf AG, Unnastr. 48, 20253 Hamburg, Duitsland.  

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming: Dataprotection[at]Beiersdorf.com of onder het postadres van de verwerkingsverantwoordelijke ter attentie van de "functionaris voor gegevensbescherming". 

Ontvangers:  
Platform/hosting providers uit een derde land (land buiten de Europese Economische Ruimte) zullen toegang hebben tot persoonsgegevens. Als passende waarborg zijn contractuele standaardclausules overeenkomstig artikel 46 AVG gesloten. Voor derde landen/ondernemingen ten aanzien waarvan een adequaatheidsbesluit is genomen, is het adequaatheidsbesluit eveneens van toepassing. Voor meer informatie (zoals een kopie van de garanties) kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld onder 1.2. Andere ontvangers zijn te vinden in sectie 1.4 over algemene ontvangers

Wissing/intrekking:
Uw inlogprofiel wordt automatisch verwijderd zodra u uw lokale merkaccount op de geregistreerde website hebt verwijderd, tenzij dit in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen of verjaringstermijnen. In gevallen waarin u met dit inlogprofiel geregistreerd bent bij meer dan één lokale merkaccount, zal uw inlogprofiel worden verwijderd wanneer al uw lokale merkaccounts worden verwijderd. In het algemeen worden lokale merkaccounts automatisch verwijderd na 24 maanden van inactiviteit.  
Als u dit inlogprofiel hebt aangemaakt zonder u te registreren voor een lokale merkaccount, wordt dit inlogprofiel automatisch binnen één dag verwijderd.

Rechtsgrondslag:
Art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming; gecentraliseerd inlogprofiel).

2.3 Beoordelingen en Recensies 

Doel/Informatie:
Gebruikers kunnen de mogelijkheid hebben om product-, proces- of andere beoordelingen en recensies in te dienen als onderdeel van het website-aanbod in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden. Wij verzamelen daarom de gegevens die u ons hebt verstrekt wanneer u inhoud via een beoordeling en een recensie indient. 

Wanneer deze website om specifieke toestemming voor gevoelige gegevens vraagt, verwerken wij ook gevoelige informatie (bv. via foto's of inhoudsbeschrijving) over uw gezondheid of gegevens waaruit uw ras of etnische afstamming blijkt, met name in het kader van productrecensies die geschikt zijn voor huidaandoeningen. 

Het is in ons rechtmatig belang dat gebruikers vrijelijk feedback kunnen geven over producten en dat dergelijke feedback op gepseudonimiseerde wijze op websites van derden kan verschijnen.

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om uw recensie en beoordeling te publiceren en op te slaan op onze website in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden. Uw recensie zal worden gepubliceerd onder uw pseudoniem. De beoordeling kan worden geverifieerd voordat zij wordt gepubliceerd. Wij behouden ons het recht voor om reacties te verwijderen indien deze door derden als onwettig worden beschouwd. Meer informatie vindt u in onze gebruiksvoorwaarden.

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens ook in het kader van ons rechtmatig belang om ervoor te zorgen dat uw recensie niet is gebaseerd op frauduleus gedrag, geautomatiseerde programma's of bots. Het is daarom mogelijk dat u een verificatie-e-mail ontvangt om uw e-mailadres te valideren, tenzij u zich hebt aangemeld via een gebruikersaccount.

Gebruikte cookies: Type A. Voor meer informatie, zie de sectie "Cookies/toepassingen"

Ontvangers: 
- Platform/hosting provider
- Dienstverlener aan consumenten
- Dienstverlener op het gebied van fraudepreventie (voor publicatie op een website van derden).

Doorgifte naar derde landen is mogelijk. Als passende waarborg zijn contractuele standaardclausules overeenkomstig artikel 46 AVG gesloten. Voor derde landen/ondernemingen ten aanzien waarvan een adequaatheidsbesluit is genomen, is het adequaatheidsbesluit eveneens van toepassing. Voor meer informatie (zoals een kopie van de garanties) kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld onder 1.2.

Andere ontvangers zijn te vinden in sectie 1.4 algemene ontvangers.

Wissing/bezwaar: 
Persoonsgegevens van gebruikers worden gewist of anoniem gemaakt na verwijdering van de gebruikersaccount of na een specifiek verzoek daartoe. Persoonsgegevens van gebruikers die alleen een verificatie-e-mail hebben ontvangen of die geen gebruikersaccount hebben, worden gewist of anoniem gemaakt na het desbetreffende verzoek tot verwijdering. Gepubliceerde berichten zullen over het algemeen zichtbaar blijven onder het gepubliceerde pseudoniem, tenzij u afzonderlijk verzoekt om verwijdering ervan.

Rechtsgrondslag: 
Art. 6 lid 1 sub a AVG in samenhang met art. 9 (2) a AVG (toestemming)
Art. 6 lid 1 sub f AVG (gerechtvaardigd belang)

2.4  Cookies/toepassingen

Deze website gebruikt cookies of andere technologieën/toepassingen zoals pixels, lokale opslag, tags, ID of externe diensten (hierna ‘cookies’ genoemd) wanneer u onze website bezoekt en gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw apparaat worden opgeslagen om bepaalde informatie of fotobestanden, zoals pixels te bewaren. De volgende keer dat u onze website bezoekt op hetzelfde apparaat, wordt de informatie die in de cookies is opgeslagen, vervolgens op uw apparaat geopend en verzonden naar onze website ('First Party Cookie') of naar een andere website waartoe de cookie behoort ('Third Party Cookie’).

Via de opgeslagen en geretourneerde informatie kan de desbetreffende website herkennen dat u deze al hebt bezocht met de browser die u op dat apparaat gebruikt. We gebruiken deze informatie om de website optimaal te kunnen ontwerpen en weergeven in overeenstemming met uw voorkeuren. In dat opzicht wordt alleen de cookie zelf geïdentificeerd op uw apparaat. Bovendien worden uw persoonsgegevens alleen opgeslagen na uw uitdrukkelijke toestemming of als het strikt noodzakelijk is om u in staat te stellen de aan u aangeboden diensten te gebruiken.

Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en functionaliteit hieronder worden uitgelegd:  

 • Type A: Technische meting/publieksmeting - om ervoor te zorgen dat de gevraagde dienst kan worden verleend, inclusief basisanalyse. 
 • Type B: Functioneel en Prestaties - Aanvullende toepassingen om de prestaties/aantrekkelijkheid van onze website te meten en om verdere aanvullende (gepersonaliseerde) functionaliteiten te bieden.
 • Type C: Marketing - Cross-websitetoepassingen voor marketingprofilering op basis van gebruikersgedrag.

In dit privacybeleid vindt u meer informatie over de soorten cookies die geïmplementeerd zijn op onze website . Indien deze website gebruik maakt van een cookiebeheerplatform, kan u daar aanvullende informatie vinden.

Strikt noodzakelijke cookies (type A)

Strikt noodzakelijke cookies garanderen de werking van functies zonder welke u onze webpagina's niet kunt gebruiken zoals bedoeld. Deze cookies worden uitsluitend door ons gebruikt en zijn daarom first party cookies. Dit betekent dat alle informatie opgeslagen in de cookies naar onze website zal worden teruggestuurd.

Strikt noodzakelijke cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u als geregistreerde gebruiker altijd ingelogd blijft wanneer u toegang krijgt tot verschillende subpagina's van onze website en dus uw inloggegevens niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u een nieuwe pagina opent.

Het gebruik van strikt noodzakelijke cookies op onze website is mogelijk zonder uw toestemming. Om deze reden kunnen strikt noodzakelijke cookies niet afzonderlijk worden geactiveerd of gedeactiveerd. U kunt echter op elk moment cookies in uw browser deactiveren (zie hieronder).

Wettelijke grondslag:
art. 6 lid 1 sub b AVG (situatie vergelijkbaar met een contract)

Functionele en prestatiecookies (type B)

Functionele cookies stellen onze website in staat om reeds verstrekte informatie (zoals een geregistreerde naam of een taalkeuze) op te slaan en u op basis van deze informatie verbeterde en meer gepersonaliseerde functies aan te bieden. Deze cookies verzamelen en bewaren alleen gepseudonimiseerde informatie, waardoor ze uw activiteiten op andere websites niet kunnen volgen.

Prestatiecookies verzamelen informatie over hoe onze websites worden gebruikt om ze aantrekkelijker te maken en hun inhoud en functionaliteit te verbeteren. Deze cookies helpen ons bijvoorbeeld om te bepalen of en welke pagina's van onze website worden bezocht en in welke inhoud gebruikers bijzonder geïnteresseerd zijn. In het bijzonder registreren we het aantal bezoeken aan een pagina, het aantal bezochte pagina's, de tijd die wordt besteed aan onze website, de volgorde van de bezochte pagina's, welke zoektermen u naar ons hebben geleid, het land, de regio en, indien van toepassing, de stad van waaruit toegang wordt verkregen en het aandeel mobiele apparaten die toegang tot onze websites hebben. We registreren ook bewegingen, klikken en scrollen met de computermuis om te begrijpen welke gebieden van onze website van bijzonder belang zijn voor gebruikers. Als gevolg hiervan kunnen we de inhoud van onze website specifieker afstemmen op de behoeften van onze gebruikers en ons aanbod optimaliseren. Het IP-adres van uw computer dat om technische redenen wordt verzonden, wordt automatisch anoniem gemaakt en stelt ons niet in staat om conclusies te trekken over de individuele gebruiker.

U kan op ieder ogenblik hier uw cookiesinstellingen aanpassen (activeren of deactiveren).

Wettelijke grondslag:
art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).

Marketingcookies (type C)

Cookies die niet strikt noodzakelijk zijn (type A) worden alleen met uw uitdrukkelijke toestemming gebruikt, bv marketingcookies.

We behouden ons ook het recht voor om informatie die we via cookies hebben verkregen, uit een anonieme analyse van het gebruiksgedrag van bezoekers van onze website, te gebruiken om specifieke advertenties voor sommige van onze producten op onze eigen websites weer te geven. Wij zijn van mening dat u als gebruiker hiervan profiteert omdat we reclame of inhoud weergeven waarvan wij denken dat die aansluit op uw interesses op basis van uw surfgedrag, zodat u minder op aselecte wijze gekozen advertenties ziet of minder vaak geconfronteerd wordt met bepaalde inhoud die mogelijk minder interessant voor u is.

Marketingcookies zijn afkomstig van externe reclamebedrijven (third party cookies ) en worden gebruikt om informatie te verzamelen over de websites die door de gebruiker worden bezocht om doelgroepgerichte advertenties voor de gebruiker te creëren.

Afmelding voor cookies die worden gebruikt voor internetreclame.

De cookies van veel bedrijven die worden gebruikt voor internetreclame kunt u ook beheren via de hulpprogramma's voor consumentenkeuze die zijn gemaakt in het kader van zelfreguleringsprogramma's in veel landen, zoals het Amerikaanse https://www.aboutads.info/choices/ of het in de EU gevestigde http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices..

U kunt uw toestemming voor het gebruik van afzonderlijke cookies op basis van toestemming (type C) op elk moment met werking voor de toekomst intrekken door uw cookie-instellingen dienovereenkomstig aan te passen. 

Wettelijke grondslag:
art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).

Houd er rekening mee dat de in de volgende onderdelen vermelde toepassingen niet voortdurend worden gebruikt.

2.4.1 Consentmanager CMP - Toestemmingsmanagementplatform met betrekking tot cookies (hierna "Consentmanager")

Doel/Informatie:
Deze website maakt gebruik van de toestemmingsmanagementtool "Consentmanager" (www.consentmanager.net) om toestemming te verkrijgen voor gegevensverwerking en gebruik van cookies of vergelijkbare functies. Met behulp van "Consentmanager" heeft u de mogelijkheid om toestemming te geven voor bepaalde functionaliteiten van onze website, bv. voor het integreren van externe elementen, het integreren van streaminginhoud, statistische analyse, metingen en gepersonaliseerde reclame. Met behulp van "Consentmanager" kan u uw toestemming geven of weigeren voor alle of individuele doeleinden of functies. 

De door u gekozen instellingen kunnen ook achteraf worden gewijzigd. Het doel van de integratie van de "Consentmanager" is om de gebruikers van onze website te laten beslissen over de bovengenoemde functies en om, in het kader van het verdere gebruik van onze website, de mogelijkheid te bieden om reeds gekozen instellingen te wijzigen. Door het gebruik van "Consentmanager" worden persoonsgegevens en informatie van de gebruikte eindapparatuur, zoals het IP-adres, verwerkt.

Door het verwerken van de gegevens helpt "Consentmanager" ons om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijv. bewijsplicht). Onze belangen bij de verwerking liggen in het opslaan van gebruikersinstellingen en -voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies en andere functionaliteiten. "Consentmanager" slaat uw gegevens op zolang uw gebruikersinstellingen actief zijn.

De verstrekking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract of een met een contract vergelijkbare situatie. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Als uw persoonsgegevens niet worden verstrekt, kunt u geen gebruik maken van de beschreven dienst.

Gebruikte cookies: Type A. Voor meer informatie, zie de sectie "Cookies/toepassingen"

Ontvangers: De belangrijkste dienstverlener is Consentmanager AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Zweden.

Andere ontvangers zijn te vinden in sectie 1.4 over algemene ontvangers.

Verwijdering:
De gegevens worden na 13 maanden verwijderd. De keuze die u heeft gemaakt (toestemming/instelling) wordt een jaar bewaard en kan worden bekeken in de cookie-instellingen. De cookie-instellingen bevinden sich onderaan de hoofpagina. U kunt uw keuze altijd verwijderen door de cookies binnen uw browser te verwijderen.

Wettelijke grondslag:
Art. 6 lid 1 sub b AVG (situatie vergelijkbaar met een contract)
Art. 6 lid 1 sub c AVG (wanneer verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting) 

2.4.2 Beiersdorf Simplicity

Doel/Informatie:
Deze site gebruikt een eigen gehoste tool om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Het helpt ons ervoor te zorgen dat de website correct werkt, met name door de functionaliteiten van de website te controleren (bijvoorbeeld om navigatieproblemen op te sporen of te zorgen voor voldoende servercapaciteit). De verkregen statistieken stellen ons ook in staat onze website te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. Uw IP-adres wordt automatisch geanonimiseerd.

Gebruikte cookies:
Type A. Voor meer informatie, zie de sectie "Cookies/toepassingen".

Ontvangers:
Platform/hosting provider Doorgifte naar derde landen is mogelijk. Als passende waarborg zijn wij standaardcontractbepalingen overeengekomen in overeenstemming met artikel 46 AVG. Voor derde landen/ondernemingen die onder een adequaatheidsbesluit vallen, is het adequaatheidsbesluit eveneens van toepassing. Voor meer informatie (zoals een kopie van de garanties) kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld onder 1.2. Andere ontvangers zijn te vinden in sectie 1.4 over algemene ontvangers.

Verwijdering:
De verzamelde persoonsgegevens worden na 1 dag verwijderd. Uw IP-adres wordt onmiddellijk geanonimiseerd. U kunt deze tool uitschakelen in de "Cookies-instellingen.".

Wettelijke grondslag:
Art. 6 lid 1 sub f AVG (gerechtvaardigd belang om de werking van de website en statistisch gebruik te verzekeren)

2.4.3 Google Analytics

Doel/Informatie:
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Ltd. ('Google'). De configuratie van Google Analytics is door ons zodanig gewijzigd dat alleen de meetfunctie behouden blijft, tenzij apart toestemming is gegeven voor andere reclamefuncties.

Google Analytics gebruikt een specifiek type cookie, die op uw computer wordt opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maakt. De cookies die Google Analytics voor metingen instelt, zijn first party cookies, wat betekent dat de cookie-waarden van de betrokkenen voor elke klant anders zullen zijn (d.w.z. er wordt niet één Google Analytics cookie-ID gebruikt op alle sites die Google Analytics gebruiken). De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt alleen gebruikt met een IP-anonimisering. De IP-adressen worden standaard door Google en aanvullend door ons geanonimiseerd. 

Google gebruikt deze informatie namens ons om uw gebruik van deze website te analyseren en om daarmee rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en aanvullende diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website regelmatig te analyseren en te verbeteren. Wij kunnen de verkregen statistieken gebruiken om ons aanbod te verbeteren en het interessanter te maken voor u als gebruiker. Daarnaast verkrijgen wij informatie over de functionaliteit van onze website (bijv. om navigatieproblemen op te sporen).

Bij het instellen van Google Analytics hebben wij ervoor gezorgd dat Google deze gegevens als onderaannemer ontvangt en deze gegevens dus niet voor eigen doeleinden mag gebruiken. De configuratie van de "reclamefuncties van Google Analytics" staat hier los van en wordt beschreven in het desbetreffende onderdeel hieronder, voor zover deze ook op deze website wordt gebruikt.

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een apparaatonafhankelijke analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. U kan het meten van uw gebruikersgedrag over verschillende apparaten heen (‘cross-device tracking’) uitschakelen in uw Google-account onder 'Mijn gegevens', ' Persoonsgegevens'. Gebruikte cookies: type B. Voor meer informatie zie de sectie "Cookies/toepassingen".

Ontvangers:
Belangrijkste dienstverlener: Google Ireland Ltd,  Ierland.

Doorgifte naar derde landen is mogelijk. Als passende waarborg zijn wij standaardcontractbepalingen overeengekomen in overeenstemming met artikel 46 AVG. Voor derde landen/ondernemingen die onder een adequaatheidsbesluit vallen, is het adequaatheidsbesluit eveneens van toepassing. Voor meer informatie (zoals een kopie van de garanties) kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld onder 1.2.

Andere ontvangers zijn te vinden in het onderdeel 1.4 over algemene ontvangers

Wissing/intrekking:
U kunt Google Analytics uitschakelen via de cookie-instellingen. De cookie-instellingen bevinden sich onderaan de hoofpagina.

Cookie levensduur: tot 12 maanden (dit geldt enkel voor cookies die door deze website zijn geplaatst)
Maximale bewaarperiode voor gebruikte cookies: 26 maanden.
Wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).

2.4.4. A/B Testen

Doel/informatie:
Deze website voert ook analyses uit van het gebruikersgedrag via een zogenaamde A/B-test. Afhankelijk van uw profielopdracht kunnen wij u onze websites met een licht gevarieerde inhoud tonen. Dit stelt ons in staat om onze dienstverlening te analyseren en regelmatig te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker.

Voor deze analyses worden cookies op uw computer opgeslagen. De op deze manier verzamelde informatie wordt uitsluitend op een server in de EU opgeslagen. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door met behulp van uw browsersoftware de juiste instelling te kiezen.

Voordat de analyses worden uitgevoerd, worden de IP-adressen in verkorte vorm verder verwerkt, zodat direct persoonlijk contact kan worden uitgesloten. Het door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere door ons verzamelde gegevens.

Gebruikte cookies: Type B. voor meer informatie, zie sectie “Cookies/toepassingen”

Ontvangers:
De gegevens zijn toegankelijk voor onze in de EU gevestigde dienstverleners op het gebied van webanalyse.

Wissing/bezwaar:  U kunt deze tool uitschakelen in de cookie-instellingen

Levensduur van de cookie: tot 2 jaar (dit geldt alleen voor cookies die door deze website zijn ingesteld).

Maximale opslagtermijn van gegevens: tot 25 maanden.

Wettelijke grondslag:
art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).

2.4.5. Google Ads (vorheen Google Adwords)

Doel/Informatie:

Google Ads Conversion
We maken gebruik van de diensten van Google Ads om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van advertenties (de zogenaamde Google Ads) op externe websites. Door middel van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclameacties zijn. We zijn geïnteresseerd in het tonen van advertenties die voor u interessant zijn en daarnaast willen we onze website interessanter voor u maken en de reclamekosten op een billijke wijze berekenen.
De advertenties worden door Google via zogenaamde ‘Ad Servers’ geleverd. Voor dit doel gebruiken we ‘ad server cookies’, waarmee bepaalde parameters voor het meten van succes, zoals het invoegen van advertenties of clicks door gebruikers, kunnen worden gemeten. Als u onze website via een Google-ad bezoekt, slaat Google Ads een cookie op uw apparaat op. Deze cookies verlopen gewoonlijk na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Voor deze cookie worden de unieke cookie-ID, het aantal advertentievertoningen per plaatsing (frequentie), de laatste vertoning (van belang voor conversies na weergave) en opt-out-informatie (markering dat de gebruiker niet langer wenst te worden benaderd) gewoonlijk als analysewaarden opgeslagen.

Met deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina’s van een klant van Ads bezoekt en de op zijn apparaat opgeslagen cookie niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar zijn pagina is doorverwezen. Elke klant van Ads krijgt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen derhalve niet via websites van klanten van Ads worden getraceerd. We verzamelen en verwerken geen persoonsgegevens bij de bovengenoemde reclameacties. We ontvangen slechts statistische evaluaties van Google. Op basis van deze evaluaties kunnen we vaststellen welke van de gebruikte reclameacties succesvol zijn. We ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van reclamemateriaal; in het bijzonder kunnen we op basis van deze informatie gebruikers niet identificeren.

Vanwege de gebruikte marketinginstrumenten creëert uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van dit instrument door Google worden gegenereerd en informeren u dan ook naar ons beste weten: Door de integratie van Ads-conversie ontvangt Google de informatie dat u het desbetreffende deel van onze Internet-aanwezigheid heeft opgeroepen of dat u klikte op een aankondiging van ons. Als u bent geregistreerd bij een Google-dienst, kan Google uw bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bij Google geregistreerd of ingelogd bent, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres verkrijgt en opslaat.

Google Ads Remarketing
We gebruiken de remarketingfunctie binnen de Google Ads-service. De remarketingfunctie stelt ons in staat om aan gebruikers van onze website advertenties te presenteren op basis van hun interesses op websites binnen het advertentienetwerk van Google (zogenaamde ‘Google-advertenties’ in Google search of op YouTube of op andere websites). Hiertoe wordt de interactie van gebruikers op onze website geanalyseerd, bijvoorbeeld in welke aanbiedingen de gebruiker geïnteresseerd was, om ook na een bezoek aan onze website op andere pagina's gerichte reclame aan gebruikers te kunnen tonen. Om dit te doen, slaat Google een nummer op in de browsers van gebruikers die bepaalde Google-diensten of websites in het Google Display Network bezoeken. Dit nummer, dat bekendstaat als een ‘cookie’, wordt gebruikt om de bezoeken van deze gebruikers te registreren. Het nummer wordt gebruikt om een webbrowser op een bepaald apparaat uniek te identificeren en niet om een persoon te identificeren; persoonsgegevens worden niet opgeslagen.

Gebruikte cookies: Type C. Voor meer informatie, zie de sectie "Cookies/toepassingen"

Ontvangers:
Belangrijkste dienstverlener: Google Ireland Ltd, Ireland.

Doorgifte naar derde landen is mogelijk. Als passende waarborg zijn standaardcontractbepalingen overeenkomstig artikel 46 AVG van toepassing. Voor derde landen/ondernemingen die onder een adequaatheidsbesluit vallen, is het adequaatheidsbesluit eveneens van toepassing. Voor meer informatie (zoals een kopie van de garanties) kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld onder 1.2.

Andere ontvangers zijn te vinden in het onderdeel 1.4. over algemene ontvangers

Wissing/intrekking:
U kunt deze tool uitschakelen via de cookie-instellingen. De cookie-instellingen bevinden sich onderaan de hoofpagina.

Cookie levensduur: tot 180 dagen  (dit geldt enkel voor cookies die door deze website zijn geplaatst).

Wettelijke grondslag:
art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming)

2.4.6. Google Analytics Advertentiefuncties

Deze website maakt naast de standaard functies van Google Analytics ook gebruik van uitgebreidere functies (Google Analytics Advertising Features). De Google Analytics Advertising Features die geïmplementeerd zijn op deze website bevatten:

 • Google Display Netwerk Vertoningsrapportage
 • Google Analytics Rapportage Demografie en Interesses
 • Remarketing doelgroepen op basis van specifieke gedrags-, demografische en interessegegevens, waarbij deze lijsten worden gedeeld met Google Ads.
 • Geïntegreerde diensten ten behoeve van advertentiedoeleinden waarvoor Google Analytics gegevens verzamelt, met inbegrip van gegevens die worden verzameld via advertentiecookies en ID’s
 • Google Signals om meer inzichten over u te krijgen wanneer u bent aangemeld bij uw Google-account in de browser waarmee u deze website bezoekt. Deze functie is alleen actief als u in uw Google-instellingen toest emming hebt gegeven voor het delen van gegevens / Ads Personalisation.

Om onze website te optimaliseren gebruiken we een combinatie van ‘first-party cookies’ (bijvoorbeeld Google Analytics cookies), Google marketingcookies en identificatiemiddelen.

Gebruikte cookies: Type C. Voor meer informatie zie de sectie "Cookies/toepassingen"

Ontvangers:
Belangrijkste dienstverlener: Google Ireland Ltd, Ireland.

Doorgifte naar derde landen is mogelijk. Als passende waarborg zijn standaardcontractbepalingen overeenkomstig artikel 46 AVG van toepassing. Voor derde landen/ondernemingen die onder een adequaatheidsbesluit vallen, is het adequaatheidsbesluit eveneens van toepassing. Voor meer informatie (zoals een kopie van de garanties) kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld onder 1.2.

Andere ontvangers zijn te vinden in het onderdeel 1.4. over algemene ontvangers.

Wissing/intrekking:
U kunt deze tool uitschakelen via de cookie-instellingen  De cookie-instellingen bevinden sich onderaan de hoofpagina.

Cookie levensduur: tot 12 maanden (dit geldt enkel voor cookies die door deze website zijn geplaatst).

Wettelijke grondslag:
art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).

2.4.7. Google Campaign Manager

Doel/Informatie:
Deze website maakt tevens gebruik van het online marketinginstrument Campaign Manager van Google. Campaign Manager gebruikt cookies om advertenties weer te geven die voor gebruikers relevant zijn, prestatierapporten van campagnes te verbeteren, of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens te zien krijgt. Google gebruikt een cookie-ID om bij te houden in welke browser welke advertenties weergegeven worden en om te voorkomen dat deze meer dan eens worden weergegeven. Daarnaast kan Campaign Manager cookie-ID’s gebruiken om conversies te verzamelen die aan advertentieverzoeken gerelateerd zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als een gebruiker een Campaign Manager-advertentie ziet en later de website van de adverteerder met dezelfde browser bezoekt en er iets koopt. 

Uw browser brengt automatisch een directe verbinding met de Google-server tot stand zodra onze website wordt bezocht. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door Google door middel van dit instrument zijn verzameld en we informeren u dan ook naar ons beste weten: Door de integratie van Campaign Manager ontvangt Google de informatie dat u het desbetreffende deel van onze Internet-aanwezigheid heeft opgeroepen of dat u klikte op een advertentie van ons. Als u bent geregistreerd bij een Google-dienst, kan Google uw bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bij Google geregistreerd of ingelogd bent, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres verkrijgt en opslaat.

Daarnaast geven Campaign Manager-cookies (zoals DoubleClick of Floodlight) ons de mogelijkheid om erachter te komen of u bepaalde acties op onze website(s) hebt uitgevoerd nadat u een van onze video-/display-advertenties op Google of andere platforms via Campaign Manager hebt bekeken of op een koppeling heeft geklikt (conversietracering). Campaign Manager gebruikt deze cookie om inzicht te krijgen in de inhoud waarmee u interactie op onze website(s) hebt gehad en om u later gerichte advertenties te kunnen sturen.

Gebruikte Cookies: type C. Voor meer informatie, zie de sectie "Cookies/toepassingen".

Ontvangers:
Belangrijkste dienstverlener: Google Ireland Ltd, Ierland.

Doorgifte naar derde landen is mogelijk. Als passende waarborg zijn wij standaardcontractbepalingen overeengekomen in overeenstemming met artikel 46 AVG. Voor derde landen/ondernemingen die onder een adequaatheidsbesluit vallen, is het adequaatheidsbesluit eveneens van toepassing. Voor meer informatie (zoals een kopie van de garanties) kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld onder 1.2.

Andere ontvangers zij  te vinden in het onderdeel 1.4. over algemene ontvangers

Wissing/intrekking:
U kunt deze tool uitschakelen via de cookie-instellingen

Cookie levensduur: tot 180 dagen na de laatste interactie (enkel voor cookies die door deze site zijn ingesteld)

Wettelijke grondslag:
art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).

2.4.8 Adform

Doel/Informatie:
Deze website maakt ook gebruik van de online marketingtool Adform van Adform A/S Denmark Adform maakt op onze website gebruik van tracking door middel van cookies en soortgelijke identificerende trackingtechnologieën (short cookie). De Adform-cookie wordt op onze website geplaatst nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Er wordt ook een Adform-cookie geplaatst als u onze reclame bekijkt die via Adform op websites van derden wordt geplaatst en u toestemming hebt gegeven voor cookies op die website.

Het optimaliseren en personaliseren van reclamecampagnes voor de klanten van Adform, waaronder wij. De Adform-cookie verzamelt de volgende gegevens van ons of onze reclamemedia: cookie-ID, apparaattype/identificator tijdstip van klikken op de website of reclamemedia, URL van de website of reclamemedia, automatisch door uw apparaat verzonden informatie (waaronder taalinstelling, IP-adres, demografische gegevens), interessegegevens, sociaal-demografische gegevens gekoppeld aan een cookie of andere identificatiecode.

Gebruikte Cookies: type C. Voor meer informatie, zie de sectie "Cookies/toepassingen"

Ontvangers:
Belangrijkste dienstverlener: Adform A/S, Denmark. 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid:
Wij en Adform zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor het verzamelen van persoonsgegevens en het doorgeven daarvan aan Adform door middel van de Adform-cookie en als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de gegevensverwerking ervan. De overeenkomst bepaalt wie verantwoordelijk is voor de naleving van bepaalde verplichtingen inzake gegevensbescherming en wie verantwoordelijk is voor het toezicht op uw rechten inzake gegevensbescherming. Adform is verantwoordelijk voor het beantwoorden van uw vragen en voor uw rechten op het gebied van gegevensbescherming (bijvoorbeeld de verplichting om informatie te verstrekken, uw recht om bezwaar te maken, enz). Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Adform via de volgende link. U kunt hiervoor ook contact met ons opnemen. U kunt uw toestemming voor cookies te allen tijde en zonder opgave van redenen intrekken door contact op te nemen met Adform of de tools te deactiveren zoals hieronder aangegeven.

Wanneer Adform gegevens voor eigen doeleinden verwerkt, is Adform als enige verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en is zij als enige verantwoordelijk voor de optimalisering van reclamecampagnes en doelgroepen. Adform zal de via cookies en identificators verzamelde gegevens analyseren om namens de klanten van Adform (waaronder wijzelf) gerichte reclameaankopen te kunnen doen, zoals uiteengezet in het privacybeleid van Adform. Klik hier voor meer informatie over de verwerking door Adform, waaronder wanneer Adform uw gegevens verwijdert.

Wissing/intrekking:
U kunt deze tool uitschakelen via de cookie-instellinge. De cookie-instellingen bevinden sich onderaan de hoofpagina.

Cookie levensduur: tot 180 dagen na de laatste interactie (enkel voor cookies die door deze site zijn ingesteld).

Maximale opslagtermijn van gegevens: tot 13 maanden

Wettelijke grondslag:
art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).

 

2.4.9. (Website) Aangepaste doelgroepen op Facebook ('Facebook-pixel')

Doel/Informatie:
Deze website maakt gebruik van de "Facebook pixel" en de Conversions API van het sociaal netwerk “Facebook” door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (Meta) voor de volgende doeleinden:

 • Facebook aangepaste doelgroepen (website)
  Wij gebruiken de Facebook pixel en Conversions API voor remarketingdoeleinden, zodat wij binnen 180 dagen contact met u kunnen opnemen. Hierdoor kunnen wij op interesses gebaseerde advertenties ("Facebook Ads") weergeven aan websitegebruikers wanneer zij het sociale netwerk "Facebook" bezoeken of andere websites die ook gebruik maken van deze tool. Op die manier streven wij ernaar advertenties weer te geven die u interesseren, om onze website of aanbiedingen interessanter voor u te maken.
 • Facebook Conversie
  Wij gebruiken ook de Facebook pixel en de Conversions API om ervoor te zorgen dat onze Facebook-advertenties relevant zijn voor de potentiële interesse van gebruikers en niet opdringerig zijn. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen wij de doeltreffendheid van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden volgen door na te gaan of gebruikers naar onze website zijn doorgestuurd nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt (bekend als "conversie").

Als gevolg van de gebruikte marketingtools (Facebook pixel en Conversions API), maakt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding met de Facebook-server zodra u het gebruik van cookies waarvoor uw toestemming vereist is, hebt aanvaard. Door de integratie van de Facebook Pixel en het gebruik van de Conversions API ontvangt Facebook de informatie dat u de overeenkomstige website van onze internetaanwezigheid hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u geregistreerd bent voor een dienst van Facebook, kan Facebook het bezoek aan uw account toeschrijven.

De verwerking van deze gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van het gegevensbeleid van Facebook. Speciale informatie en details over de Facebook pixel, de Conversions API en zijn functionaliteit vindt u ook in de Facebook help-sectie.

Gebruikte cookies: Type C. Voor meer informatie, zie de sectie "Cookies/toepassingen".

Ontvangers:
Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken
Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk met Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (Meta) voor het verzamelen en overdragen van gegevens in dit proces. Dit geldt voor de volgende doeleinden:

 • Het maken van geïndividualiseerde of op maat gemaakte reclame, alsmede voor de optimalisering ervan.
 • Het verzenden van commerciële en transactiegerelateerde berichten (bijv. via Messenger).

De volgende processen vallen derhalve niet onder de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid:

 • Het proces dat na de inzameling en verzending plaatsvindt, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Meta.
 • Het opstellen van rapporten en analyses in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm geschiedt als verwerker en valt derhalve onder onze verantwoordelijkheid.

Wij hebben met Meta een overeenkomst voor gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid gesloten, die hier kan worden gevonden: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. In deze overeenkomst worden de respectieve verantwoordelijkheden voor het nakomen van de verplichting uit hoofde van de AVG met betrekking tot gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid vastgesteld.

De contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en de functionaris voor gegevensbescherming van Meta vindt u hier: https://www.facebook.com/about/privacy.

Wij zijn met Meta overeengekomen dat Meta kan worden gebruikt als contactpunt voor de uitoefening van de rechten van de betrokkenen (zie sectie 1.3). Onverminderd dit is de bevoegdheid van de betrokkenen om hun rechten uit te oefenen niet beperkt.

Meer informatie over hoe Meta persoonsgegevens verwerkt, met inbegrip van de rechtsgrondslag en aanvullende informatie over de rechten van betrokkenen, is hier beschikbaar: https://www.facebook.com/about/privacy. Wij geven gegevens door onder gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid op basis van gerechtvaardigd belang overeenkomstig Art. 6 lid 1 sub f AVG.

Informatie over de voorwaarden voor gegevensbeveiliging is hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms en over verwerking op basis van modelcontractbepalingen is hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Andere ontvangers zijn te vinden in het onderdeel 1.4. over algemene ontvangers.

Wissing/intrekking:
De aangepaste doelgroepen op Facebook-functie kan worden uitgeschakeld in uw cookie-instellingen [Link] of, voor ingelogde gebruikers, op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.
Cookie levensduur: tot 180 dagen na de laatste interactie (enkel voor cookies die door deze site zijn ingesteld).

Wettelijke grondslag:
art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).

 

2.4.10. Floodlight activiteiten (DV360)

Doel/Informatie:
Deze website gebruikt DV360's Floodlight Tag om de effectiviteit van onze reclamecampagnes te meten, om de frequentie waarmee een bepaalde advertentie aan u wordt getoond te beperken, en om alleen die advertenties te tonen die relevant zijn voor u en uw interesses. Met name wordt informatie over de advertenties waarop u klikt, alsmede uw eerder gebruikersgedrag op websites van derden, verzameld en opgeslagen. Google gebruikt een cookie-ID om te registreren welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat ze meerdere keren worden weergegeven. Bovendien kan Google cookie-ID's gebruiken om conversies in verband met advertentieverzoeken te registreren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een Google-advertentie ziet en vervolgens onze website bezoekt met dezelfde browser en een aankoop doet. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie zoals e-mailadressen, namen of adressen.  

Door de gebruikte marketingtoepassingen brengt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding tot stand met de server van Google. Door de integratie van de floodlight-tag ontvangt Google de informatie dat u het overeenkomstige deel van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. 

Bovendien kunnen wij met de gebruikte floodlight-tags nagaan of u bepaalde handelingen op onze website verricht nadat u een van onze display/video-advertenties op een ander platform hebt opgeroepen of erop hebt geklikt (conversietracking). Google gebruikt deze cookie om inzicht te krijgen in de inhoud waarmee u op onze websites hebt gereageerd, zodat we u later gerichte advertenties kunnen sturen.  

Gebruikte cookies: Type C. Voor meer informatie, zie de sectie "Cookies/toepassingen"

Ontvangers:
Belangrijkste dienstverlener: Google Ireland Ltd, Ierland. 

Doorgifte naar derde landen is mogelijk. Als passende waarborg zijn contractuele standaardclausules overeenkomstig artikel 46 AVG gesloten. Voor derde landen/ondernemingen die onder een adequaatheidsbesluit vallen, is het adequaatheidsbesluit eveneens van toepassing. Voorts zijn bij de belangrijkste dienstverlener bindende bedrijfsvoorschriften goedgekeurd. Voor meer informatie (zoals een kopie van de garanties) kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld onder 1.2.

Andere ontvangers zijn te vinden in sectie 1.4 over algemene ontvangers.

Wissing/intrekking:
U kunt deze tool uitschakelen via de cookie-instellingen. De cookie-instellingen bevinden sich onderaan de hoofpagina.

Cookie levensduur: tot 180 dagen na de laatste interactie (alleen voor cookies ingesteld door deze site).

Rechtsgrondslag:
artikel 6 lid 1, sub a AVG (toestemming).

2.4.11. Commerce Connector

Doel/Informatie:
Op onze website stellen wij u een lijst van verschillende onlinehandelaars ter beschikking, waar u onze producten kunt kopen. Als u op een link naar een van de verkopers klikt, wordt u doorgestuurd naar de productpagina van de geselecteerde verkoper en genereert onze partner - Commerce Connector GmbH, - een gepseudonimiseerde ID aan de hand van uw user-agent en IP-adres. Als u binnen 30 dagen een aankoop doet bij de geselecteerde handelaar, krijgt Commerce Connector algemene informatie over uw aankoop zodra u de aankoop heeft afgerond en de orderbevestigingspagina heeft bereikt. Commerce Connector levert ons anonieme statistieken. Gebruikte cookies: Type C. Voor meer informatie, zie de sectie "Cookies/toepassingen".

Ontvangers:
Belangrijkste dienstverlener: Commerce Connector GmbH, Duitsland. Doorgifte naar derde landen is mogelijk. Als passende waarborg zijn contractuele standaardclausules overeenkomstig artikel 46 AVG gesloten. Voor derde landen/ondernemingen die onder een adequaatheidsbesluit vallen, is het adequaatheidsbesluit eveneens van toepassing. Voor meer informatie (zoals een kopie van de garanties) kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld onder 1.2. Andere ontvangers zijn te vinden in sectie 1.4 over algemene ontvangers.

Wissing/intrekking:
U kunt deze tool uitschakelen via de cookie-instellingen.  De cookie-instellingen bevinden sich onderaan de hoofpagina. Pseudonieme tracering gedurende 30 dagen

Rechtsgrondslag:
artikel 6 lid 1, sub a AVG (toestemming).

2.4.12. Pinterest Pixel

Doel/Informatie:
Deze website gebruikt de Pinterest-pixel van het sociale netwerk “Pinterest” voor remarketingdoeleinden om u te kunnen aanspreken of andere websites die deze methode ook gebruiken. Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding met de server van Pinterest zodra u hebt ingestemd met het gebruik van cookies waarvoor toestemming is vereist. Door de integratie van de Pinterest-pixel ontvangt Pinterest de informatie dat u de desbetreffende webpagina van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bij Pinterest bent geregistreerd, kan Pinterest het bezoek aan uw account toewijzen. Naast het IP-adres en het marketingkenmerk ontvangt Pinterest ook informatie over het gebruikte eindapparaat, de bezochte website en het tijdstip en kan deze gegevens toewijzen aan uw Pinterest-account. Pinterest verwerkt deze gegevens op eigen verantwoordelijkheid. Wij hebben geen invloed op de gegevensverzameling en verdere verwerking door Pinterest.
Gebruikte cookies: Type C. Voor meer informatie, zie de sectie "Cookies/toepassingen".

Ontvangers:
Belangrijkste dienstverlener: Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ierland. Doorgifte naar derde landen is mogelijk. Als passende waarborg zijn contractuele standaardclausules overeenkomstig artikel 46 AVG gesloten. Voor derde landen/ondernemingen die onder een adequaatheidsbesluit vallen, is het adequaatheidsbesluit eveneens van toepassing. Voor meer informatie (zoals een kopie van de garanties) kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld onder 1.2. Andere ontvangers zijn te vinden in sectie 1.4 over algemene ontvangers.

Wissing/intrekking:
U kunt deze tool uitschakelen via de cookie-instellingen. De cookie-instellingen bevinden sich onderaan de hoofpagina.

Cookie levensduur: tot 180 dagen na de laatste interactie (alleen voor cookies ingesteld door deze site).

Rechtsgrondslag:
artikel 6 lid 1, sub a AVG (toestemming).

2.4.13. Sociale plug-ins

Doel/Informatie:
Sociale plug-ins ("plug-ins") van sociale netwerken (Facebook) worden op onze websites gebruikt, met name de Facebook-knop "Delen" of "Delen met vrienden", waarvan de website facebook.com wordt beheerd door Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland. Plug-ins zijn meestal gemarkeerd met een Facebook-logo. 

Om redenen van gegevensbescherming hebben wij er bewust voor gekozen om op onze websites geen rechtstreekse plug-ins van sociale netwerken te gebruiken. In plaats daarvan gebruiken we de "Shariff" oplossing. Met Shariff kunnen wij zelf bepalen wanneer en of gegevens worden doorgegeven aan de exploitant van het betrokken sociale netwerk. Daarom vindt er geen automatische overdracht van gegevens aan sociale netwerken zoals Facebook plaats wanneer u onze website bezoekt. Gegevens worden alleen doorgegeven aan sociale netwerken als u actief klikt op de knop van het betreffende sociale netwerk. In dat geval brengt uw webbrowser een verbinding tot stand met de servers van het betrokken sociale netwerk. Door op de betreffende knop (bijv. "Doorsturen", "Delen" of "Delen met vrienden") te klikken, gaat u ermee akkoord dat uw browser een verbinding met de servers van het betreffende sociale netwerk tot stand brengt en de gebruiksgegevens aan de exploitant van het sociale netwerk doorgeeft en vice versa. Wij hebben geen invloed op de aard en de omvang van de gegevens die vervolgens door de sociale netwerken worden verzameld. 

De aanbieders van sociale netwerken slaan de over u verzamelde gegevens op in de vorm van gebruikersprofielen en gebruiken deze voor reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van hun website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) ten behoeve van de weergave van vraaggerichte reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Om dit recht uit te oefenen, dient u contact op te nemen met de respectieve aanbieders van plug-ins. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid tot interactie met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter kunnen maken.

Ontvangers:
Belangrijkste dienstverlener: Meta Platforms Ireland Limited, Ireland.

Doorgifte naar derde landen is mogelijk. Als passende waarborg zijn contractuele standaardclausules overeenkomstig artikel 46 AVG gesloten. Voor derde landen/ondernemingen die onder een adequaatheidsbesluit vallen, is het adequaatheidsbesluit eveneens van toepassing. Voorts zijn bij de belangrijkste dienstverlener bindende bedrijfsvoorschriften goedgekeurd. Voor meer informatie (zoals een kopie van de garanties) kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld onder 1.2.
Andere ontvangers zijn te vinden in het onderdeel 1.4 over algemene ontvangers.

Wissing/intrekking:
Wissing is de verantwoordelijkheid van de belangrijkste dienstverleners.

Rechtsgrondslag:
artikel 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).

 

2.4.14. Youtube-Video's

Doel/Informatie:
We hebben YouTube-video's in onze website geïntegreerd. Deze zijn opgeslagen op http://www.YouTube.com en ze kunnen rechtstreeks vanaf onze website worden afgespeeld. Deze video’s zijn allemaal geïntegreerd in de ‘uitgebreide gegevensbeveiligingsmodus’ , dat wil zeggen dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden verzonden als u niet op de video's klikt om ze af te spelen. Alleen wanneer u de video's afspeelt, worden de gegevens waarnaar in de volgende alinea wordt verwezen, naar YouTube verzonden. We hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Wanneer u de video’s bekijkt, ontvangt YouTube de informatie dat u toegang hebt gekregen tot de overeenkomstige pagina van onze website en zou andere toepassingen voor marketingdoeleinden kunnen plaatsen. Als u bij Google bent aangemeld, wordt uw informatie direct gekoppeld aan uw account. 

Gebruikte cookies: Type C. Voor meer informatie, zie de sectie "Cookies/toepassingen".

Ontvangers:
Belangrijkste dienstverlener: Google Ireland Ltd, Ireland.

Doorgifte naar derde landen is mogelijk. Als passende waarborg zijn contractuele standaardclausules overeenkomstig artikel 46 AVG gesloten. Voor derde landen/ondernemingen die onder een adequaatheidsbesluit vallen, is het adequaatheidsbesluit eveneens van toepassing. Voorts zijn bij de belangrijkste dienstverlener bindende bedrijfsvoorschriften goedgekeurd. Voor meer informatie (zoals een kopie van de garanties) kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld onder 1.2.

Andere ontvangers zijn te vinden in het onderdeel 1.4 over algemene ontvangers

Wissing/intrekking:
Wissing is de verantwoordelijkheid van de belangrijkste dienstverleners.
U kunt deze tool uitschakelen via de cookie-instellingen. De cookie-instellingen bevinden sich onderaan de hoofpagina.

Rechtsgrondslag:
artikel 6 lid 1, sub a AVG (toestemming).

 

2.4.15. Google Tag Manager

Doel/Informatie:
Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Met deze dienst kunnen website-tags via een interface worden beheerd. De Google Tag Manager activeert andere tags, die op hun beurt gegevens verzamelen als dat nodig is. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering op domein- of cookieniveau is geïmplementeerd, blijft deze geldig voor alle tracking tags als ze met de Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

Gebruikte cookies: Type A. Voor meer informatie, zie de sectie "Cookies/toepassingen"

Ontvangers:
Belangrijkste dienstverlener: Google Ireland Ltd, Ireland.
Doorgifte naar derde landen is mogelijk. Als passende waarborg zijn contractuele standaardclausules overeenkomstig artikel 46 AVG gesloten. Voor derde landen/ondernemingen die onder een adequaatheidsbesluit vallen, is het adequaatheidsbesluit eveneens van toepassing. Voorts zijn bij de belangrijkste dienstverlener bindende bedrijfsvoorschriften goedgekeurd. Voor meer informatie (zoals een kopie van de garanties) kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld onder 1.2.
Andere ontvangers zijn te vinden in het onderdeel 1.4 over algemene ontvangers.

Wissing:
Google Tag Manager bewaart geen persoonsgegevens.

Rechtsgrondslag:
Art. 6 lid 1 sub f AVG (gerechtvaardigd belang).

 

2.4.16. Google Maps

Doel/Informatie:
Deze website maakt gebruik van de dienst Google Maps om kaarten weer te geven en/of routebeschrijvingen te geven (bijvoorbeeld in onze zoekfunctie voor apotheken). Wanneer u deze dienst gebruikt, wordt informatie over uw gebruik van deze website en uw IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS. Deze overdracht vindt plaats ongeacht of u een Google-account hebt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Google kan ook andere instrumenten voor marketingdoeleinden gebruiken. Als u bent ingelogd met een Google-account, worden uw gegevens rechtstreeks gekoppeld aan uw account.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door Google is te vinden op https://www.google.com/policies/privacy/.

Gebruikte cookies: Type C. Voor meer informatie, zie de sectie "Cookies/toepassingen"

Ontvangers:
Belangrijkste dienstverlener: Google LLC, Verenigde Staten
Doorgifte naar derde landen is mogelijk. Als passende waarborg zijn contractuele standaardclausules overeenkomstig artikel 46 AVG gesloten. Voor derde landen/ondernemingen die onder een adequaatheidsbesluit vallen, is het adequaatheidsbesluit eveneens van toepassing. Voorts zijn bij de belangrijkste dienstverlener bindende bedrijfsvoorschriften goedgekeurd. Voor meer informatie (zoals een kopie van de garanties) kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld onder 1.2.

Andere ontvangers zijn te vinden in sectie 1.4 over algemene ontvangers.

Wissing/intrekking:
Wissing valt onder de verantwoordelijkheid van de belangrijkste dienstverleners.
U kunt deze tool uitschakelen via de cookie-instellingen. De cookie-instellingen bevinden sich onderaan de hoofpagina.

Rechtsgrondslag:
artikel 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).

 

2.4.17. Loyjoy chat

Doel/Informatie:
Deze website biedt de mogelijkheid om een persoonlijke dialoog met ons aan te gaan. Met onze chatbot kunt u deelnemen aan enquêtes of sweepstakes en de nieuwsbrief bestellen of deel uitmaken van het loyaliteitsprogramma. 
Wij verzamelen daarom verschillende communicatie-/interactiegegevens zoals door u verstrekt. Dit geeft ons ook de mogelijkheid om de gegevens te analyseren en te evalueren voor statistische doeleinden.

Gebruikte cookies: Type B. Voor meer informatie, zie het onderdeel “Cookies/toepassingen”

Ontvangers:
Belangrijkste dienstverlener: Loyjoy GmbH, Muenster Duitsland. 
Doorgifte naar derde landen is mogelijk. Als passende waarborg zijn contractuele standaardclausules overeenkomstig artikel 46 AVG gesloten. Voor derde landen/ondernemingen die onder een adequaatheidsbesluit vallen, is het adequaatheidsbesluit eveneens van toepassing. Voorts zijn bij de belangrijkste dienstverlener bindende bedrijfsvoorschriften goedgekeurd. Voor meer informatie (zoals een kopie van de garanties) kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld onder 1.2.

Andere ontvangers zijn te vinden in sectie 1.4 over algemene ontvangers.

Wissing/intrekking
De chatdialogen binnen de chatbot worden na 365 dagen automatisch verwijderd. De gebruiker heeft de mogelijkheid om de gegevens eerder te verwijderen binnen het chatbot menu en om verdere privacy rechten te gebruiken. Afhankelijk van de gekozen doeleinden (sweepstakes, enquêtes, nieuwsbrief etc.) gelden de bewaringstermijnen zoals vermeld in de betreffende context (zie hieronder).

Als er een live chat is met een agent, worden de chats na 7 dagen verwijderd. Afhankelijk van het verzoek kunnen chats worden gebruikt om op uw verzoek te reageren, zoals beschreven in punt 3.1 (contact/communicatie/samenwerking). In dat geval is de verwijderingsperiode dienovereenkomstig van toepassing.

U kunt deze tool uitschakelen via de cookie-instellingen. De cookie-instellingen bevinden sich onderaan de hoofpagina.

Rechtsgrondslag:
Art. 6 lid 1 sub f AVG (rechtmatig belang).

 

 2.4.18. Friendly Captcha

Doel/Informatie:
Deze website maakt in sommige gevallen gebruik van Friendly Captcha om het gebruik van tekstvelden door geautomatiseerde programma's/bots te voorkomen. Dit is om de veiligheid van onze website te verbeteren en om SPAM voor gebruikers te voorkomen. Dit is ook ons gerechtvaardigd belang en onze wettelijke verplichting.

Voor meer informatie: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/

Gebruikte cookies: Type A. Voor meer informatie, zie de sectie "Cookies/toepassingen"

Ontvangers:
Belangrijkste dienstverleners: Friendly Captcha GmbH, Duitsland.
Andere ontvangers zijn te vinden in het onderdeel 1.4 over algemene ontvangers.

Wissing/intrekking:
Het IP-adres wordt onmiddellijk na de verzameling anoniem gemaakt.

Wettelijke grondslag:
Art. 6 lid 1 sub c AVG (wanneer verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen).
Art. 6 lid 1 sub f AVG (wanneer de verwerking in overeenstemming is met het hierboven beschreven gerechtvaardigd belang).

 

2.4.19. TikTok Pixel

Doel/Informatie:
Deze website maakt gebruik van de zogenaamde “TikTok Pixel” van het sociale netwerk “TikTok” (voor EU: TikTok Technology Limited, Ierland en TikTok Information Technologies UK Limited, Verenigd Koninkrijk). Hierdoor kunnen gebruikers van onze website opnieuw gecontacteerd worden bij een bezoek aan het sociale netwerk “TikTok”.
Via de TikTok-pixel maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de TikTok-servers zodra u hebt ingestemd met het gebruik van cookies waarvoor toestemming is vereist. De pixel ontvangt de informatie dat u een bepaalde pagina van onze website hebt bezocht of op een van onze advertenties hebt geklikt.
TikTok gebruikt deze gegevens vervolgens om gerichte en gepersonaliseerde reclame aan zijn gebruikers te tonen en om op interesse gebaseerde gebruikersprofielen op te stellen. De verzamelde gegevens van gebruikers zijn voor ons anoniem en worden alleen gebruikt om de effectiviteit van de advertenties te meten.
TikTok ontvangt ook uw IP-adres en andere informatie over het apparaat van de gebruiker, zoals de marketingidentificatie, het gebruikte apparaat, de bezochte website en de tijd. TikTok gebruikt deze gegevens om gebruikers van onze website te identificeren en hun acties te koppelen aan een “TikTok” gebruikersaccount. TikTok verwerkt deze gegevens onder eigen verantwoordelijkheid vanaf het moment van overdracht. Wij hebben geen invloed op de verdere verwerking door TikTok.
Informatie over hoe TikTok de met de TikTok-pixel verzamelde informatie verzamelt, gebruikt en beschermt, vindt u in detail in het privacybeleid voor TikTok-gebruikers: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en. Gebruikte cookies: Type C. Voor meer informatie, zie de sectie "Cookies/toepassingen".

Ontvangers:
Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken: Wij zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken met TikTok Technology Limited, Ierland en TikTok Information Technologies UK Limited, Verenigd Koninkrijk (TikTok) voor het verzamelen en overdragen van gegevens in het kader van dit proces. Dit geldt voor de volgende doeleinden: - Meting en Insight Reporting - Verzamelen en doorgeven van Developergegevens en/of Gebeurtenisgegevens De volgende verwerkingen vallen dus niet onder de gezamenlijke verwerking: - Het bepalen en verbeteren van de relevantie van advertenties voor personen. - Optimalisatie van de advertentielevering door TikTok. - Verbetering van de veiligheid van gebruikers, onderzoek, ontwikkeling om de integriteit van de producten en diensten van TikTok te handhaven en te verbeteren. We hebben een overeenkomstige overeenkomst gesloten met TikTok voor gezamenlijk beheer, die hier toegankelijk is: https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/jurisdiction-specific-terms. Deze overeenkomst bepaalt de respectieve verantwoordelijkheden voor het nakomen van de verplichting onder de AVG met betrekking tot gezamenlijk beheer. De contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming van TikTok zijn hier te vinden: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en Wij zijn met TikTok overeengekomen dat TikTok kan worden gebruikt als contactpunt voor de uitoefening van de rechten van de betrokkene. Onverminderd dit is de bevoegdheid van de rechten van de betrokkenen niet beperkt. Wij geven de gegevens door in het kader van het gezamenlijk beheer op basis van het gerechtvaardigd belang overeenkomstig Art. 6 (1) f AVG. Doorgifte naar derde landen is mogelijk. Als passende waarborg zijn contractuele standaardclausules overeenkomstig artikel 46 AVG gesloten. Voor derde landen/ondernemingen die onder een adequaatheidsbesluit vallen, is het adequaatheidsbesluit eveneens van toepassing. Voor meer informatie (zoals een kopie van de garanties) kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld onder1.2. Andere ontvangers zijn te vinden in het onderdeel 1.4 over algemene ontvangers.

Wissing/intrekking:
kunt deze tool uitschakelen via de cookie-instellingen. De cookie-instellingen bevinden sich onderaan de hoofpagina. 

Cookie levensduur: tot 180 dagen na de laatste interactie (dit geldt enkel voor cookies die door deze website zijn geplaatst).

Rechtsgrondslag:
artikel 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).

 2.4.20. S4M

Doel/Informatie:
S4M is een wereldwijde leverancier van mobiele reclamemedia en datamanagementtechnologieën. S4M levert toepassingen en diensten die de realtime aankoop en levering van reclame op websites en applicaties mogelijk maken. Bovendien stelt S4M adverteerders en hun mediabureaus in staat meer te weten te komen over hun advertenties via een reeks analytische toepassingen. S4M analyseert impressies (wanneer de advertentie wordt weergegeven), kliks (wanneer u op de advertentie klikt) en het totale post-click publiek (statistische rapportage) om te bepalen hoe waarde aan advertenties kan worden toegevoegd, de beste uitgevers kunnen worden gekozen en effectieve advertentieformaten kunnen worden geleverd.
De dienst van S4M wordt gebruikt om uw activiteit op deze website te volgen als onderdeel van een mobiele reclamecampagne.

Gebruikte cookies: Type C. Voor meer informatie, zie de sectie "Cookies/toepassingen"

Ontvangers:
Belangrijkste dienstverlener: S4M is een groep van ondernemingen die de volgende entiteiten omvat: Yanco by S4M, Fusio by S4M, Sam4Mobile Ltd (UK), Sam4Mobile Inc. (VS), Sam4mobile Brasil Solucoes da informaçao Ltda (Brazilië), S4M PTE.LTD. (Singapore), S4M S.R.L (Italië), Success for Mobile Canada Inc (Canada) en elke andere door S4M opgerichte en gecontroleerde onderneming.

Doorgifte naar derde landen is mogelijk. Als passende waarborg zijn contractuele standaardclausules overeenkomstig artikel 46 AVG gesloten. Voor derde landen/ondernemingen die onder een adequaatheidsbesluit vallen, is het adequaatheidsbesluit eveneens van toepassing. Voorts zijn bij de belangrijkste dienstverlener bindende bedrijfsvoorschriften goedgekeurd. Voor meer informatie (zoals een kopie van de garanties) kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld onder 1.2.

Andere ontvangers zijn te vinden in sectie 1.4 over algemene ontvangers.

Wissing/intrekking:
Levensduur van cookies: tussen 20 minuten en 13 maanden (dit geldt alleen voor cookies die door deze website zijn geplaatst).
Rechtsgrondslag:
Artikel 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).

 

2.4.21. Teads

Doel/Informatie:
Onze website kan, na uw toestemming, een pixel van Teads en/of een interne cookie gebruiken om onze reclamecampagnes te optimaliseren. De trackingtechnologie van Teads verzamelt alleen informatie over de URL, het type apparaat, de browser en het besturingssysteem dat u op dat moment gebruikt, en uw IP-adres.

Voor meer informatie, lees het privacybeleid van Teads. U hebt ook het recht op toegang tot de persoonsgegevens die Teads over u bewaart en om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gecorrigeerd, gewist of overgedragen. U kunt ook het recht hebben bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen of Teads te verzoeken bepaalde verwerkingen te beperken door uw verzoek te sturen naar dpo@teads.com." 

Gebruikte cookies: Type C. Voor meer informatie, zie de sectie "Cookies/toepassingen".

Ontvangers:
Belangrijkste dienstverlener: Teads SA, Luxemburg
Doorgifte naar derde landen is mogelijk. Als passende waarborg zijn contractuele standaardclausules overeenkomstig artikel 46 AVG gesloten. Voor derde landen/ondernemingen die onder een adequaatheidsbesluit vallen, is het adequaatheidsbesluit eveneens van toepassing. Voorts zijn bij de belangrijkste dienstverlener bindende bedrijfsvoorschriften goedgekeurd. Voor meer informatie (zoals een kopie van de garanties) kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld onder 1.2.

Andere ontvangers zijn te vinden in sectie 1.4 over algemene ontvangers.

Wissing/intrekking:
Cookie levensduur: 30 dagen (dit geldt alleen voor cookies die door deze website zijn geplaatst).

Rechtsgrondslag:
Artikel 6 lid 1 sub a AVG (toestemming) 

 

3. Andere aangeboden diensten (on- en offline)

Naast het online gebruik van onze website, bieden wij diverse andere diensten aan, waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, ook in een offline context. 

In tegenstelling tot het bepaalde in 1.2 is een Beiersdorf-onderneming in sommige gevallen de verwerkingsverantwoordelijke voor de hieronder aangeboden diensten, die al aan u is bekendgemaakt als onderdeel van de mededeling. Als er daarom wordt verwezen naar onderdelen van dit privacybeleid, bijvoorbeeld via een link, en er is al een verwerkingsverantwoordelijke genoemd, bijvoorbeeld in de voettekst/ondertekening van een e-mail of campagnekaart, dan is deze persoon de verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in art. 4 (7) AVG. 

 

3.1 Contact/Communicatie/Samenwerking

Doel/Informatie:
Bij de communicatie en/of samenwerking met ons, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op onze website of het gegevensuitwisselingsplatform, bijvoorbeeld als consument, testpersoon, zakenpartner of klant, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, indien van toepassing uw naam en telefoonnummer, of persoonsgegevens die tijdens het gesprek worden verstrekt) door ons opgeslagen en verwerkt om bijvoorbeeld uw vragen en verzoeken te beantwoorden of voor zakelijke correspondentie. 

Wat de samenwerking met onze leveranciers betreft, beschikken wij over een intern evaluatieproces dat, in ons gerechtvaardigd belang, tot doel heeft de zakenrelatie te verbeteren door een "actieplan" op te stellen. In het algemeen verwerken wij alleen bedrijfsinformatie, maar er kunnen conclusies worden getrokken over u als contactpersoon als de communicatie met leveranciers wordt onderzocht vanuit het oogpunt van responstijden, betrouwbaarheid en transparantie.

Bij de verwerking van gegevens die in het kader van de communicatie ontstaan, hebben wij een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van de gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten, voor interne controledoeleinden of in overeenstemming met het desbetreffende communicatieverzoek. 

De verstrekking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract of een met een contract vergelijkbare situatie. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Als uw persoonsgegevens niet worden verstrekt, kunt u geen gebruik maken van de beschreven dienst.

Verwerkingsverantwoordelijke:
Indien u producten koopt in de Beiersdorf NV eShop, De Passage 126-136, 1101 AX Amsterdam, Nederland, is Beiersdorf NV verantwoordelijk voor de in deze clausule beschreven gegevensverwerking. Dit geldt ook voor eventuele vragen over uw bestelling die u kunt stellen via het contactformulier in de eShop.
Voor alle andere gevallen van contact/communicatie/samenwerking is het de in sectie 1.2 aangewezen verwerkingsverantwoordelijke.

Ontvangers en bronnen:
Om terrorisme te bestrijden, zijn wij wettelijk verplicht om een vergelijking te maken met sanctielijsten. Daarom verwerken wij uw gegevens ook om te voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot de vergelijking met deze lijsten. Bovendien verwerken wij uw gegevens in de Beiersdorf-groep voor het voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten en ander wangedrag, de beoordeling en beheersing van risico's, voor interne communicatie en voor overeenkomstige administratieve doeleinden. Indien een gelieerde onderneming te kennen geeft met u als leverancier te willen samenwerken, zullen wij onze ervaringen van de samenwerking met u delen.

Als u een zakenpartner bent, vergelijken wij uw gegevens met gepubliceerde lijsten van misleidende leveranciers om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen over mogelijke betalingen. In bepaalde gevallen controleren wij ook regelmatig uw kredietwaardigheid (bijvoorbeeld bij het sluiten van contracten). Ons gerechtvaardigd belang is het minimaliseren van financiële risico's. Daartoe werken wij samen met kredietagentschappen waarvan wij de nodige gegevens ontvangen. Daartoe geven wij uw naam en contactgegevens door aan de kredietagentschappen.

Indien u een klant of zakenpartner bent, kan het nodig zijn uw persoonsgegevens door te geven aan potentiële kopers als onderdeel van een zakelijke transactie. In het kader van de due diligence worden doorgaans anonieme gegevens verwerkt. In specifieke individuele gevallen kan het evenwel noodzakelijk zijn persoonsgegevens te verwerken. Ons gerechtvaardigd belang is gelegen in de uitvoering van de zakelijke transactie.

Daarnaast geven wij gegevens door aan de volgende ontvangers:

 • Dienstverleners aan klanten/consumenten
 • Platform/hosting provider

Doorgifte naar derde landen is mogelijk. Als passende waarborg zijn contractuele standaardclausules overeenkomstig artikel 46 AVG gesloten. Voor derde landen/ondernemingen die onder een adequaatheidsbesluit vallen, is het adequaatheidsbesluit eveneens van toepassing. Voorts zijn bij de belangrijkste dienstverlener bindende bedrijfsvoorschriften goedgekeurd. Voor meer informatie (zoals een kopie van de garanties) kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld onder 1.2. Andere ontvangers zijn te vinden in het onderdeel 1.4 over algemene ontvangers.

Wissing/bezwaar:
Wij verwijderen de in dit kader ontstane gegevens zodra de opslag niet meer nodig is, tenzij er een wettelijke bewaarplicht bestaat of verjaringstermijnen in acht moeten worden genomen.

In geval van consumentenvragen via onze interne consumentenbeheertoepassing worden de persoonsgegevens meestal na een jaar verwijderd, indien er geen andere wettelijke bewaartermijn van toepassing is. Bij wijze van uitzondering worden de gegevens langer bewaard indien de gegevens noodzakelijk zijn voor de vaststelling of uitoefening van of de verdediging tegen rechtsvorderingen.

U kan bezwaar maken tegen deze verwerking overeenkomstig de bepalingen in paragraaf 4.

Wettelijke grondslag: 
Art. 6 lid 1 sub b (indien de verwerking plaatsvindt in het kader van een contract of een situatie vergelijkbaar met een contract). 
Art. 6 lid 1 sub c AVG (wanneer verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen).
Art. 6 lid 1 sub f AVG (wanneer de verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met het hierboven beschreven gerechtvaardigd belang).

 

3.2 Nieuwsbrief

Doel/Informatie:
De nieuwsbrief bevat nieuws, aanbiedingen en verdere informatie over de geselecteerde Beiersdorf-merken. Door u op de nieuwsbrief te abonneren ontvangt u gepersonaliseerde informatie over de producten, diensten of suggesties voor deelname aan acties, zoals prijsvragen of producttesten via e-mail of reclame op kanalen of die van derden (bijv. via sociale media).

U kan kiezen voor een nieuwsbrief die is afgestemd op uw behoeften (‘gepersonaliseerd’). We houden dan rekening met onder meer uw aankoop- en klikgedrag op onze websites of binnen de nieuwsbrief alsook andere informatie die u ons zou verstrekken.

Indien deze website een getrouwheidsprogramma aanbiedt, maakt deze nieuwsbrief deel uit van het loyaliteitsprogramma. Nieuwsbrieven worden doorgaans éénmaal per maand verzonden. In sommige gevallen (bijvoorbeeld voor speciale acties) kunnen aparte e-mails worden verzonden.

Ontvangers:
- Platform/hosting providers
- Dienstverleners aan klanten/consumenten
- Platform/hosting provider

Doorgifte naar derde landen is mogelijk. Als passende waarborg zijn contractuele standaardclausules overeenkomstig artikel 46 AVG gesloten. Voor derde landen/ondernemingen die onder een adequaatheidsbesluit vallen, is het adequaatheidsbesluit eveneens van toepassing. Voorts zijn bij de belangrijkste dienstverlener bindende bedrijfsvoorschriften goedgekeurd. Voor meer informatie (zoals een kopie van de garanties) kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld onder 1.2.

Andere ontvangers zijn te vinden in sectie 1.4 over algemene ontvangers.

De gegevens zullen aan ons klantenbeheerplatform worden verzonden en deze dienstverleners hebben mogelijk tevens toegang ter ondersteuning en implementatie van de nieuwsbrief. 

Wissing/intrekking:
Deze verzamelde gegevens worden automatisch na 18 maanden verwijderd indien ze niet langer op de nieuwsbrief reageren, bijv. open (inactiviteit). Indien u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk gewenst moment afmelden. Klik op de link die elke nieuwsbrief bevat, waarna u door het afmeldproces wordt geleid of u kunt u ook afmelden door ons een e-mail te sturen. Indien uw profiel niet is geverifieerd tijdens het zogenoemde "double opt-in"-proces, wordt uw profiel uiterlijk na 6 maanden verwijderd.

Wettelijke grondslag:
art. 6 lid 1 sub a en 9 lid 2 sub a AVG (toestemming).

 

3.3 Campagnes (bijv. Sweepstakes, Enquêtes, Producttesten)

Doel/Informatie:
Wanneer u deelneemt aan sweepstakes, enquêtes of vergelijkbare acties, gebruiken we de persoonlijke informatie die u verstrekt om de campagne uit te voeren. Voor verdere informatie over de doeleinden daarvan verwijzen wij u naar de desbetreffende voorwaarden van de actie.

De verstrekking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract of een met een contract vergelijkbare situatie. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Als uw persoonsgegevens niet worden verstrekt, kunt u geen gebruik maken van de beschreven dienst.

Ontvangers:
- Platform/hosting providers
- Dienstverlener aan consumenten
- Verzenddienstverlener (b.v. voor het verzenden van monsters,prijzen)
- Externe bureaus voor campagneondersteuning

Doorgifte naar derde landen is mogelijk. Als passende waarborg zijn contractuele standaardclausules overeenkomstig artikel 46 AVG gesloten. Voor derde landen/ondernemingen die onder een adequaatheidsbesluit vallen, is het adequaatheidsbesluit eveneens van toepassing. Voorts zijn bij de belangrijkste dienstverlener bindende bedrijfsvoorschriften goedgekeurd. Voor meer informatie (zoals een kopie van de garanties) kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld onder 1.2..

Andere ontvangers zijn te vinden in sectie 1.4 over algemene ontvangers.

Wissing:
Uw gegevens worden na de uiteindelijke verwerking van de actie verwijderd (zie voorwaarden voor deelname), tenzij dit in strijd is met bewaarverplichtingen of verjaringstermijnen.

Wettelijke grondslag:
art. 6 lid 1 sub b AVG (situatie vergelijkbaar met een contract).

 
 

3.4. MyEucerin

Doel/Informatie:
Als u aan ons loyaliteitsprogramma wilt deelnemen (online of offline), worden uw persoonsgegevens als volgt verwerkt:

Door deel te nemen, kunt u uw persoonlijke klantentijdschrift ontvangen, productmonsters en speciale aanbiedingen via geïndividualiseerde e-mail, post of online reclame op uw eigen kanalen of kanalen van derden (bijv. sociale media). We evalueren uw aankoop en klikgedrag op onze websites of in de nieuwsbrief (als u zich daarvoor hebt aangemeld) om de voor u relevante informatie te verzamelen. Daarnaast gebruiken we deze gegevens om individueel met u contact op te nemen, waarbij we rekening houden met reeds gestarte of voltooide aankooptransacties of om deelname voor te stellen aan acties zoals sweepstakes of producttesten. We nemen contact met u op via de communicatiekanalen die u aan ons verstrekt in verband met uw toestemming om contact met u op te nemen, bijv. per e-mail, als u ons uw e-mailadres verstrekt. Tot slot gebruiken we uw gegevens tevens om de effectiviteit van onze websites te analyseren of te verbeteren.

Door te registreren gaat u ermee akkoord dat uw gegevens voor marktonderzoek en reclamedoeleinden worden opgeslagen en gebruikt. We kunnen u dan geïndividualiseerde advertenties over onze producten of diensten sturen.

Ontvangers:
- Platform/hosting provider
- Dienstverlener aan consumenten
- Dienstverlener voor verzending (bv. voor het verzenden van monsters)
- Externe bureaus voor campagneondersteuning
- Sociale mediakanalen
- Online marketing provider, zoals beschreven in de sectie "Cookies/toepassingen".

Doorgifte naar derde landen is mogelijk. Als passende waarborg zijn contractuele standaardclausules overeenkomstig artikel 46 AVG gesloten. Voor derde landen/ondernemingen die onder een adequaatheidsbesluit vallen, is het adequaatheidsbesluit eveneens van toepassing. Voorts zijn bij de belangrijkste dienstverlener bindende bedrijfsvoorschriften goedgekeurd. Voor meer informatie (zoals een kopie van de garanties) kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld onder 1.2.

Andere ontvangers zijn te vinden in sectie 1.4 over algemene ontvangers.

Wissing/intrekking/bezwaar:
Uw gegevens worden verwijderd zodra u zich voor het programma hebt afgemeld, tenzij dit in strijd is met de wettelijke bewaarverplichtingen of verjaringstermijnen. Om uw gegevens te verwijderen, meldt u zich aan bij uw klantaccount en voltooit u het afmeldingsproces, of trekt u uw toestemming voor verwerking van uw gegevens in per e-mail. U kunt ook bezwaar maken tegen bepaalde contactmethoden in uw account/profiel door de contactmethode te deactiveren. U kunt dit ook aanvragen via het contactformulier. We verwijderen uw persoonsgegevens automatisch nadat u 18 maanden inactief bent geweest.

Indien uw profiel niet is geverifieerd tijdens de zogenaamde dubbele opt-in procedure, zal uw profiel uiterlijk na 6 maanden worden verwijderd.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vereist voor de uitvoering van een contract. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u uw persoonsgegevens niet wenst te verstrekken, schrijf u dan niet in voor ons programma.

Wettelijke grondslag: 
Artikel 6 lid 1 sub f AVG (gerechtvaardigd belang: analyse en verbetering van de doeltreffendheid van onze diensten en combinatie van het profiel met gegevens in ons gerechtvaardigd belang).
Artikel 6 lid 1 sub a, en artikel 9 lid 2 sub a, b AVG (toestemming voor loyaliteitsprogramma's).

 

3.5. Enquetes

Doel/ Informatie:
Als u meedoet aan een enquête of soortgelijke campagnes, worden uw persoonsgegevens verwerkt voor hetgeen waarvoor u toestemming heeft gegeven. De verzamelde gegevens hebben betrekking op vragen over het beoogde doel van de enquête of een soortgelijke campagne, alsook sociaal-demografische informatie over u. U kunt meedoen zonder uzelf te moeten identificeren, tenzij dit onderdeel is van de gegeven toestemming.

Voor sommige enquêtes moet er technisch voor worden gezorgd dat geen dubbele deelname of herkansing van de enquête mogelijk is. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het gebruik van geïndividualiseerde links of cookies.

Gebruikte cookies: Type A. Voor meer informatie, zie de sectie "Cookies/toepassingen".

Ontvangers: 
- Platform/hosting provider
- Dienstverlener aan consumenten
- Dienstverlener voor verzending (bv. voor het verzenden van monsters)
- Externe bureaus voor campagneondersteuning

Doorgifte naar derde landen is mogelijk. Als passende waarborg zijn contractuele standaardclausules overeenkomstig artikel 46 AVG gesloten. Voor derde landen/ondernemingen die onder een adequaatheidsbesluit vallen, is het adequaatheidsbesluit eveneens van toepassing. Voorts zijn bij de belangrijkste dienstverlener bindende bedrijfsvoorschriften goedgekeurd. Voor meer informatie (zoals een kopie van de garanties) kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld onder 1.2.
Andere ontvangers zijn te vinden in sectie 1.4 over algemene ontvangers.

Wissing:
Uw gegevens worden verwijderd zodra u uw account/profiel hebt verwijderd, tenzij dit in strijd is met wettelijke bewaarplichten of verjaringstermijnen. Om uw gegevens te verwijderen, logt u in op uw account en gebruikt u de betreffende verwijderfunctie of stuurt u ons per e-mail uw opzegging van gegevensverwerking. U kunt ook bezwaar maken tegen afzonderlijke contactmethoden in uw account/profiel door de contactmethode te deactiveren. U kunt dit ook aanvragen via het contactformulier. Wij wissen uw persoonsgegevens automatisch uiterlijk na 24 maanden van inactiviteit.
Indien uw profiel niet is geverifieerd in het zogenaamde dubbele opt-in proces, zal uw profiel na uiterlijk 6 maanden worden verwijderd. Cookie levensduur: maximaal 180 dagen (enkel voor cookies die door deze site worden ingesteld).

Wettelijke grondslag:
art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).

 

4. Bezwaar, weigering of intrekking van uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens

Als u toestemming hebt gegeven (art. 6 lid 1 sub a AVG) voor de verwerking van uw gegevens, kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken. Een dergelijke intrekking beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons hebt gegeven.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van het afwegen van belangen (art. 6 lid 1 sub f AVG), kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking niet noodzakelijk is, met name voor de uitvoering van een overeenkomst die met u is gesloten, wat door ons wordt beschreven in de beschrijving van de functies. Bij het indienen van voornoemd bezwaar, vragen we u om een uitleg van de redenen waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals we dat hebben gedaan. Indien uw bezwaar gegrond is, zullen we de situatie onderzoeken en de gegevensverwerking stoppen of aanpassen of u wijzen op dwingende beschermingswaardige redenen op grond waarvan we de verwerking zullen voortzetten.


Natuurlijk kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse. U kunt ons over uw bezwaar informeren via: Eucerin.Belgium@Beiersdorf.com.

Vind de dichtstbijzijnde Eucerin-apotheek