Gebruiksvoorwaarden

Aangezien de vele mogelijkheden en risico's die het internet biedt, vragen wij u om de volgende algemene voorwaarden in acht te nemen voor het gebruik van onze website, die we opgesteld hebben voor zowel uw als onze eigen bescherming. Dank u voor uw begrip.

1. Persoonlijke gegevens

Raadpleeg in dit verband ons Privacybeleid

2. Content

Op onze website gebruiken wij materiaal zoals afbeeldingen, foto's, grafieken, logo's, video's, films, audiobestanden en tekst (het "Materiaal"). Het Materiaal is eigendom van Beiersdorf S.A/N.V, 20 Marie Curiesquare, 1070 Brussels, Belgium of wordt door Beiersdorf gebruikt als een rechtmatige licentiehouder en is beschermd onder de bepalingen van het auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht en op basis van persoonlijke rechten onder Duits en internationaal recht. Elk gebruik van het Materiaal - buiten zuiver privédoeleinden - vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van Beiersdorf. Hetzelfde geldt voor elke wijziging van het Materiaal, in het bijzonder de vertaling of een andere vorm van verwerking, en voor elke overdracht. Voor zover op de Website uitdrukkelijk Materiaal ter beschikking wordt gesteld om te downloaden (bijvoorbeeld in het Beiersdorf Media Center), zijn de daar vermelde bijzondere gebruiksvoorwaarden van toepassing.

3. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Indien de gebruiker Materiaal downloadt of in enige andere vorm gebruikt, geschiedt dit op eigen risico van de gebruiker. Beiersdorf is niet aansprakelijk voor enige daaruit voortvloeiende schade voor de gebruiker, in het bijzonder aan gegevens, hardware of software. De aansprakelijkheid voor opzet en grove nalatigheid blijft onaangetast. Beiersdorf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schending van rechten van derden.

De informatie op deze Website is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld en nagegaan, maar Beiersdorf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit en volledigheid ervan. De Website is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is in geen geval een vervanging voor medisch of professioneel advies.

 

4. Recenties & Reviews

Geregistreerde gebruikers die onze producten via onze online winkel hebben gekocht, hebben de mogelijkheid om na hun aankoop reviews over de producten in te dienen. Naast het geven van algemene productreviews kunnen gebruikers vragen stellen, video's of foto's toevoegen aan hun reviews, of aanvullende informatie geven over zichzelf en de producten die ze hebben gekocht.

Indien een gebruiker een review indient, aanvaardt de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden, in het bijzonder de volgende voorwaarden voor het indienen van klantenreviews.

4.1 Gebruiksrechten

Door een review in te dienen op de Website, verleent de gebruiker Beiersdorf kosteloos de exclusieve rechten om de review, inclusief bijgevoegde foto's, video's en andere inhoud (hierna gezamenlijk de " Review") te gebruiken zonder enige beperking op vlak van tijd, grondgebied of soort gebruik; d.w.z.

  • Beiersdorf heeft het exclusieve recht om de Review voor eigen doeleinden of die van derden geheel of gedeeltelijk, zelf of via derden, wereldwijd en voor onbepaalde tijd via alle media (zowel offline als online) op welke wijze dan ook openbaar te maken, te reproduceren en te exploiteren;
  • Beiersdorf heeft het recht de verleende rechten geheel of gedeeltelijk aan derden (met name groepsmaatschappijen) over te dragen en sublicenties aan derden te verlenen;
  • Beiersdorf heeft ook het recht om de Review in te korten;
  • Indien de gebruiker zijn naam vermeldt in de Reviews, heeft Beiersdorf het recht, maar niet de plicht, om de naam te vermelden bij de publicatie van de Review.

4.2 Ongeoorloofde inhoud van Review

Bovendien garandeert de gebruiker bij het indienen van een Review dat hij of zij geen Reviews zal indienen:

  • waarvan de gebruiker weet dat ze onjuist zijn;
  • die inbreuk maken op het auteursrecht of andere rechten van derden; • die wetten of officiële bevelen overtreden;
  • die lasterlijk, smadelijk, beledigend of discriminerend zijn jegens een persoon of een bedrijf;
  • waarvoor de gebruiker een betaling of andere tegenprestatie van een derde heeft ontvangen;
  • die informatie bevatten over andere websites, adressen, e-mailadressen, contactinformatie of telefoonnummers, of enige andere persoonlijk identificeerbare informatie;
  • die computervirussen, wormen of andere potentieel schadelijke computerprogramma's of bestanden bevatten.

Beiersdorf behoudt zich het recht voor om Reviews met illegale inhoud te verwijderen, met inbegrip van maar niet beperkt tot Reviews die discriminerend, gewelddadig, pornografisch of racistisch zijn, of kettingbrieven, massamailings of andere vormen van "spam" bevatten, of om dergelijke inhoud niet op de Website te plaatsen.

5. Juridische gevolgen

Beiersdorf behoudt zich het recht voor om de toegang van de gebruiker tot de login-zone te blokkeren indien de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden en/of wettelijke voorschriften overtreedt. In dat geval is het gebruik van deze zone (incl. de mogelijkheid om producten te kopen in onze online shop) niet langer toegestaan en is elk verder gebruik bijgevolg niet geoorloofd. Beiersdorf behoudt zich het recht voor om ongeoorloofd gebruik en elke inbreuk op rechten, in het bijzonder de inbreuk op persoonlijke rechten, handelsmerken, ontwerpen, auteursrechten en andere industriële eigendomsrechten, civielrechtelijk en/of strafrechtelijk te vervolgen.

6. Algemeen

De ongeldigheid of onverbindendheid van afzonderlijke bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de overige Gebruiksvoorwaarden. Als gevolg van technische innovaties en wettelijke veranderingen worden deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd herzien. Als u juridische schendingen op de Website wilt melden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg
Duitsland
Telefoon: +49 (0)40 - 4909- 0

E-mail