Leestijd: 0 min
Ontdek meer

ACTIEVOORWAARDEN « Eucerin Wedstrijd »

DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING

1. De naamloze vennootschap Beiersdorf, met maatschappelijke zetel gevestigd op het Marie Curieplein 20, 1070 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen met nummer 0406.266.385 Beiersdorf organiseert de actie Eucerin wedstrijd. Deze stelt deelnemers in staat om een van de 20 sets van de producten Eucerin te winnen. Dit reglement bepaalt de op de Actie toepasselijke algemene voorwaarden.

2. De Actie, toegankelijk via www.eucerin.be, vindt plaats tussen 12/09/2022 om 9u00 en 18/09/2022 om 23u59.

3. Alle personen vanaf 18 jaar met hoofdverblijfplaats in België en/of Luxemburg mogen deelnemen, met uitsluiting van personeelsleden en medewerkers van Beiersdorf.

4. Er zal geen correspondentie, noch telefonische communicatie zijn over het onderwerp van deze actie, niet tijdens, niet na de Actie.

5. Het enkele feit van deelname aan de Actie, impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het Reglement, zonder voorbehoud.

6. De deelnemers die een kopie wensen van het Reglement moeten dit schriftelijk aanvragen, met een geadresseerde en gefrankeerde enveloppe aan Eucerin (Beiersdorf N.V.) « Eucerin Wedstrijd » Marie Curieplein 20, 1070 Brussel.

7. De Actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of wordt beheerd door Instagram of Facebook of is geassocieerd met Instagram of Facebook.

 

VOORWAARDEN

1. Te verdelen in het kader van deze actie zijn 20 sets van de producten Eucerin. De deelnemingen worden aanvaard tot het einde van de wedstrijd op 18/09/2022 om 23u59. De prijzen worden verdeeld onder de 20 winnaars van de Actie (de “winnaars”), 10 per taal (NL en FR).

2. Het inschrijvingsformulier moet volledig en correct ingevuld worden. Inschrijvingsformulieren die niet correct en volledig ingevuld zijn, worden door de organisatoren van de Actie uitgesloten.

3. Gedurende de gehele looptijd van de actie kunnen deelnemers (zelfde naam, adres, en/of e-mailadres) slechts één keer deelnemen. 

4. In geval van misbruik of omzeiling van de actie op de Eucerin website, behoudt Beiersdorf zich het recht om de Actie te annuleren en/of een deelnemer uit te sluiten van de Actie.
 

PRIJS

1. De winnaars winnen een van de 20 sets van de producten Eucerin

2. Alleen deelnemers die op correcte wijze gedurende de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs. Om correct deel te nemen dient men op een multiple choice vraag te antwoorden en een schatting te maken van het totaal aantal deelnemers aan de wedstrijd. De 20 (10 per taal) deelnemers die correct op de multiple choice vraag hebben geantwoord en diens schatting het dichtstbij komen bij het totaal aantal deelnemers zullen als winnaars worden uitgekozen.

3. De winnaars zullen binnen 4 weken na het einde van de Actie zullen de winnaars via E-mail op de hoogte gebracht worden. 

4. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van Beiersdorf. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgereikt.

5. De prijzen worden geleverd op het adres vermeld op het inschrijvingsformulier.

6. Het gebruik van de door Beiersdorf ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaar. Beiersdorf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebruik van de prijs door de winnaar dat niet in overeenstemming is met de bestemming ervan. 

7. Beiersdorf kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van de prijs tijdens het transport. 

 

AANSPRAKELIJKHEID

1. Behoudens in het geval van ernstige fout of opzet, kunnen noch Beiersdorf, noch haar personeel of derden waarop een beroep wordt gedaan in het kader van de Actie aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, ongeacht de aard ervan, die kan ontstaan naar aanleiding van, dan wel in het kader van de deelname aan de Actie, of zouden voortvloeien uit de organisatie ervan, van de aanwijzing van de winnaars of de toekenning (of niet-toekenning) van de prijzen ongeacht de oorzaak, de oorsprong of de gevolgen ervan, zelfs wanneer Beiersdorf geïnformeerd is over de risico's van dergelijke schade.

2. Beiersdorf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen die inherent zijn aan de Facebook of Instagram pagina,  of de website pagina  en het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn van deze paginas. Beiersdorf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor een eventuele incompatibiliteit tussen de technologieën die in het kader van deze Actie worden gebruikt, en de configuratie van het materieel en/of de software die de deelnemer gebruikt.

3. Beiersdorf behoudt zich het recht voor om de Actie en het Reglement ervan op eender welk moment, en om eender welke reden te wijzigen of te annuleren indien onvoorziene omstandigheden die buiten hun controle liggen het rechtvaardigen. Ze zullen niet verantwoordelijk gehouden worden indien, door onvoorzienbare omstandigheden of redenen die buiten hun wil liggen, de Actie onderbroken, uitgesteld of geannuleerd moet worden.

4. Beiersdorf kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor een gedeeltelijk of volledig verlies van de inschrijvingen en dit tijdens de volledige duur van de Actie.

5. Beiersdorf kan in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden worden voor het verlies of beschadiging van de prijzen tijdens het transport.

6. Het gebruik van de door Beiersdorf ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. Beiersdorf kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van dit Reglement of de Actie voor het gebruik van de prijzen door de winnaars.

7. Deelnemers stellen Instagram en Facebook vrij van iedere aansprakelijkheid voor deze wedstrijd.

 

PRIVACY

1. De door de deelnemer in verband met de Actie verstrekte persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en opgenomen in een gegevensbestand conform onze Privacybeleid (eucerin.be).

 

BESLISSINGEN, TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. In het geval van overmacht, bij niet voorziene gevallen of in het geval van betwisting, kan Beiersdorf alle nodige beslissingen nemen om het goede verloop van de Actie te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zijn niet voor beroep vatbaar.

2. De deelnemers verbinden zich ertoe om in het geval van klachten inzake toepassing of de uitlegging van de Actie eerst te proberen een minnelijke oplossing te vinden met Beiersdorf alvorens andere stappen te ondernemen. 

3. Als een bepaling van het Reglement als nietig of ongeldig moet worden aangemerkt, behouden de overige bepalingen van het Reglement hun geldigheid.

4. Het Reglement en het verloop van de Actie zelf zijn onderworpen aan Belgisch recht. In het geval van een geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Brussel exclusief bevoegd.